Category Archives

One Article

Ekonomi

Funktionsnedsatta får oftare ekonomiska problem

Posted by kalle82 on

Inte nog med att personer som har någon slags funktionsnedsättning har sämre förutsättningar för en god hälsa och skuldproblem är vanligare inom denna grupp jämfört med den övriga befolkningen. Exempelvis är det dubbelt så vanligt att personer inom gruppen med nedsättning inte klarar av att betala alla räkningar i tid och många har inte ekonomiskt utrymme för en oväntad utgift på 11.000 kr.

Inom gruppen med funktionsnedsättning har fler män än kvinnor halkat efter med betalningarna av räkningarna och skuldsatt sig. När det gäller förmågan att betala en oväntat utgifter är dock oförmågan större bland kvinnorna än männen. Samtidigt är det inte speciellt vanligt att handikappade, personer med diagnoser eller autism själva söker budget- och skuldrådgivning hos kommunen, många fler skulle kunna bli hjälpta av stöd så att de undviker att räkningarna förfaller till inkasso och de själv hamnar i Kronofogdens register.

Det finns flera tänkbara skäl till varför funktionsnedsatta oftare har ekonomiska problem, det handlar om allmän otrygghet, brist på inflytande och tillgänglighet. Dessutom har funktionsnedsatta personer i högre grad problem med att skapa regelbundenheten i sömn, en högre andel bor ensamma och den psykiska ohälsan är större inom denna grupp jämfört med samhället i stort.

Funktionsnedsatta

Svårt att jobba heltid

Många funktionsnedsatta klarar inte av försörjningen på egen hand, istället tvingas man ofta leva på olika slags statliga/kommunala bidrag. Det finns en mängd olika bidrag att söka beroende på vad man har för funktionsnedsättning: handikappersättning, assistansersättning, aktivitetsersättning, sjukersättning, tillfällig föräldrapenning, vårdbidrag, och bilstöd.

Autism handikapp eller en naturlig variation?

Det är allmänt känt att autistiska personer ofta har svårt med det sociala samspelet med andra människor och därmed uppfattas autism ofta som ett handikapp. Men i vissa fall kan det vara bättre att se autism som en naturlig variation, detta gäller emellertid endast för normalbegåvade, högfungerande, personer. Lågfungerande personer med autism har en utvecklingsstörning som innebär ökad sårbarhet och i dessa fall bör autismen behandlas som ett handikapp.